POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

HTTPS://WWW.EUROCHEMIA.COM

 

Informacje ogólne

Sklep internetowy www.eurochemia.com (dalej także jako: Sklep) w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Zamawiając towar w Sklepie akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.

Europe Distribution Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polna 8, 55-114, Kryniczno, KRS: 0000497265, NIP: 915-179-20-44, REGON: 022349270,jako właściciel Sklepu www.eurochemia.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników www.eurochemia.com

Kto to jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Europe Distribution Group Sp. z o.o. Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polna 8, 55-114, Kryniczno, , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000497265, NIP: 915-179-20-44, REGON: 022349270, wysokość kapitału zakładowego: 1.153.000,00 zł. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W sprawach danych osobowych napisz do nas:

adres e-mail: sklep@eurochemia.com ,

adres pocztowy: Europe Distribution Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polna 8, 55-114 Kryniczno

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas:

 1. rejestracji Konta w na stronie internetowej www.eurochemia.com,
 2. złożenia zamówienia w Sklepie na stronie internetowej www.eurochemia.com (po rejestracji Konta na stronie internetowej Sklepu, jak i bez rejestracji),
 3. wysłania wiadomości w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Sklepu,
 4. przesłania ich na chacie na stronie internetowej Sklepu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Europe Distribution Group?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a Europe Distribution Group sp. z o.o., wykonywania łączącej umowy oraz przeprowadzenia działań sprzedażowych w Sklepie www.eurochemia.com, w tym do:

 • Rejestrowania i przetwarzania Twoich zamówień w Sklepie,
 • Informowania Cię o procesach dostawy, płatnościach, 
 • Informowania Cię o rabatach, promocjach i akcjach specjalnych dotyczących oferowanych przez nas produktów, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji, 
 • Umożliwienia Ci otrzymania pomocy technicznej związanej z Twoim kontem na stronie internetowej Sklepu,
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • Przekazania Ci kodów rabatowych i informacji produktowych, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji,
 • Obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji produktów zakupionych w Sklepie,
 • Obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji dotyczących dostarczonych Tobie zakupów,
 • Rejestrowania oraz obsługi Twojego Konta na stronie internetowej Sklepu, 
 • Ewentualnej windykacji roszczeń, mogących wyniknąć w toku współpracy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Europe Distribution Group Sp. z o.o., którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. częstotliwość logowania na stronie www.eurochemia.com, przeglądanych produktów, porzuconych koszyków itp.,
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • przeprowadzenia badań i zautomatyzowanych analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu – www.eurochemia.com,
 • przeprowadzania zautomatyzowanych analiz marketingowych (profilowanie danych),
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania przez Ciebie wskazanych poniżej danych osobowych, niezbędnych do realizacji transakcji w Sklepie może uniemożliwić realizację zawartej umowy lub utrudnić jej wykonanie, tj.:

 • Imię i Nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Telefon,
 • Adres korespondencyjny (dostawa zakupionych produktów),
 • Adres do wysyłki,

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody i dzięki niej możliwe jest wysyłanie informacji handlowych. 

Jakie masz uprawnienia wobec Europe Distribution Group w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj.:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, 
 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane osobowe są przetwarzane oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii tych danych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, w tym w szczególności:

 • podmiotowi świadczącego na naszą rzecz usługi hostingowi;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi wysyłania wiadomości SMS / Email;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi marketingowe;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz administrację techniczną sklepu www;
 • firmom kurierskim.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są także pracownicy oraz współpracownicy Europe Distribution Group Sp. z o.o., a także kancelaria prawna. Twoje dane mogą być także udostępniane organom państwowym na mocy przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy sprzedaży, a także umów o świadczenie usług elektronicznych zawartych z Europe Distribution Group Sp. z o.o. oraz po ich zakończeniu, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia w inny sposób ewentualnych roszczeń wynikających z umów. 

Informujemy, że przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wskazany w tym dokumencie w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia złożenia zamówienia w Sklepie.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych, w tym newslettera lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Europe Distribution Group Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu www.eurochemia.com

Kontakt

Firma zbierająca dane: Europe Distribution Group Sp. z o.o., ul. Polna 8, 55-114, Kryniczno. Email: sklep@eurochemia.com

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt sklep@eurochemia.com lub listownie na adres Europe Distribution Group Sp. z o.o., ul. Polna 8, 55-114, Kryniczno.


Akceptuję

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.